Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.Nieuw Woelwijck draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site verwijst. De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Nieuw Woelwijck worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.

Privacyverklaring

Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd. De AVG helpt de privacy van burgers te beschermen.Hieronder volgt een korte weergave van het privacyreglement van Nieuw Woelwijck. Voor het volledige reglement zie onderstaand document.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat Nieuw Woelwijck om met uw persoonsgegevens verzonden via de website?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in de AVG).U kunt bij ons informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dat laten weten via het contactformulier.

Persoonsgegevens die verwerkt worden na opname van bewoner / aangaan dienstverband van medewerker.

Zowel van de circa 400 bewoners en hun wettelijk vertegenwoordigers als van de circa 600 medewerkers van Nieuw Woelwijck worden (bijzondere) persoonsgegevens verzameld en verwerkt.Van de bewoners van Nieuw Woelwijck worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt:

• Burgerservicenummer
• Geboortedatum en geboorteplaats
• Diagnostiek
• Medische gegevens
• Zorginhoudelijke gegevens, zorgplan, rapportages
• Contactgegevens wettelijk vertegenwoordigers en familie.

Van medewerkers van Nieuw Woelwijck worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt:

• Burgerservicenummer
• Geboortedatum en geboorteplaats kopie ID
• NAW-gegevens;Emailadres
• Gezinssamenstelling;Loopbaan, op basis van ingeleverde CV
• Inlognamen van systemen van Nieuw Woelwijck.

Het verwerken van één of meerdere van deze gegevens geeft Nieuw Woelwijck verantwoordelijkheden met betrekking tot het bewaken van de privacy en beveiliging van gegevens. Nieuw Woelwijck draagt er dan ook zorg voor dat de verantwoordelijken voor de diverse gegevensverwerkingen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de bescherming van deze persoonsgegevens en de nodige maatregelen treffen voor de bescherming van de privacy van de betrokken personen bij de verwerking van de gegevens en de beveiliging van de gegevens. In de (digitale) systemen wordt gewerkt met autorisaties, dat wil zeggen dat iedere medewerker alleen toegang heeft tot de gegevens die voor hem/ haar noodzakelijk zijn. Zij hebben tevens een geheimhoudingsplicht wat betreft de (bijzondere) persoonsgegevens. De bewoners/ wettelijk vertegenwoordigers en medewerkers hebben het recht om hun gegevens in te zien. Als iemand daar een beroep op doet, wordt hem een kopie verstrekt van alle gegevens die Nieuw Woelwijck over hem verwerkt. Een uitzondering hierop betreft de persoonlijke aantekeningen van behandelaars bij het dossier. De persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen. De betrokkene mag bezwaar maken tegen verwerking van zijn persoonsgegevens.

Als een bezwaar gegrond is, moet de verwerking gestaakt worden, tenzij hard gemaakt kan worden dat het belang van Nieuw Woelwijck onder deze concrete, specifieke, persoonlijke omstandigheden zwaarder weegt. Dit bezwaar kan ingediend worden bij de functionaris gegevensbescherming of de Raad van Bestuur van Nieuw Woelwijck. Bij datalekken wordt de FG (Functionaris Gegevensbescherming) geïnformeerd en wordt gehandeld volgens het protocol datalekken. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de FG van Nieuw Woelwijck. Deze is te bereiken via 0598-399899.

Meer weten?

U kunt bij ons informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dat laten weten via het contactformulier.

Download Privacyreglement 2021
Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en onze marketinginspanningen te ondersteunen. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.